Nyéki Vörös Mátyás: XXXI. Zsoltár

Bódogok, azkiknek
Undok vétkeinek
Sebét az Úr befödte.
Mint idegen bűnnek,
Tulajdon vétkének
Büntetését nem vötte,
De sőt jó voltából,
Bűneit lelkéből
Az Isten letörlötte.

Én pedig vétkemet,
Födözvén sebemet,
Bánatban elszáradtam.
Mert éjjel és nappal
Szent kezed ostorral
Súlyod terhet hágy rajtam.
Azért sok kínomban,
Tövis közt ültömben
Már csak meg nem fonnyadtam.

De tehozzád térek,
Bocsánatot kérek,
Előtted vallást tészek.
Sebem rútsága,
Bűnöm undoksága
Vádlója magam lészek.
Az te jó voltodból,
Tudom szerelmedből,
Bocsánatot hogy vészek.

Valaki tehozzád,
Bűnből hogy kihozád,
Sírván imádkozhatik.
Még az vízötönnek,
Felindult tengernek
Habja közt is bízhatik,
Látván sok ínségből,
Ellenség kezéből
Dávid hogy kihozatik.

Azért öszvérekhöz,
Bűnösök- s lovakhoz
Hasonlók ne legyetek,
Mert ha szép intésnek,
Isten kérésének
Nem enged keménységtek,
Hám, féj, szabla s ostor
Délceg lovat megtör,
Bűnötökben elvesztek.

Ostori azoknak
Soha el nem fogynak,
Kik hevernek az bűnben.
Kik pedig az Úrban
Bíznak, bátorságban
Lesznek teljes éltekben.
Azért örüljetek
És dicsekedjetek,
Igazak az Istenben.

Dücsőség Atyának etc.

Nyéki Vörös Mátyás: Üdvöz légy, Krisztus szent Anyja

Mennyországnak királynéja,
Angyaloknak szent Asszonya,
Áldott gyökér, Szűz Mária,
Üdvöz légy, Krisztus szent Anyja.
Teáltalad e világra
Új világosság virrada,
Örülj, dücsőség virága,
Kinél szebb nem jött világra.
Áldott légy, drágalátos Szűz,
Isten veled, szép virág Szűz,
Mennyben szent Fiad mellett ülsz,
Tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

Nyéki Vörös Mátyás: A múlandó világtól való bulcsúzat, az örökkévalóságért

Mit használ, kérlek, a világ,
Mely most kívül szép, mint virág?
Mint tündöklő arany s ezüst?
Majd elenyésznek, mint a füst.

A csillamó királyi szék
Mit használ? Mit pálcás felség?
A pálca s nagy birodalom
Elolvad, mint a hóhalom.

Tested szépsége s rózsánál
Pirosabb orcád mit használ?
Halál szépséget lekaszál;
A rózsa színt földbe kapál.

Mit használ sárga szép hajad?
Mit kláris színű ajakad?
Mit fényes kristályos szemed?
Majd sírba dugják holt fejed.

Aranyba járni mit használ?
S hogy tested abban talpig áll?
S színarany csak sárga föld:
A földet nagyra ne böcsöld.

Mit használ szép veres s puha
Bíbor -, bársonnyá szőtt ruha?
A bíbor színe csigavér;
A csigavér sokat nem ér.

Tekéntsd meg a selyemruhát,
Zsugorgó nyüvek fonalát:
Elhidd, hogy pondrók ganéja,
Ganéjt csak el kell hánnia.

Ha jól megnézed, micsodák,
Kik szíved Istentől vonnák?
Csak csigavér és sárga sár
És amit fony egy rút bogár.

Távozzál el, te rossz világ:
Bolond, aki tőrödbe hág;
Mert végetlen jót nem szerezsz,
Hanem csak hiúságot keressz.

Eredj: élj már magad szerént:
Soha szemem rád nem tekém.
Elég, hogy eddig engemet
Rávettél, s tartád szívemet.

Közelget már végetlenség,
És a Mennybéli békesség:
Istennek már szívem szerént
Szolgálok, jámbor szolgaként.

Nyéki Vörös Mátyás: A véghetetlen örökkévalóságról

Igazságszerető, te tudós Számvető,
Járulj elő téntáddal:
Fizetést nem szánok, csak amit kívánok,
Jedzegesd fel pennáddal.

Mitől fogva Világ áll, hányféle virág
Nevekedett a földből?
Az égen hány csillag éjjel-nappal villag,
S hány gyöngyszem lett a ködből?

A tenger hány csöppből áll, és a felhőkből
Vaj’ s hány csöpp eső esett?
Hány angyal kárhozott, s reánk hány kínt hozott
Ádám, midőn elesett?

A tenger fövenyit s annak sok örvényit
Tedd hamar egy sommába.
Hány csöpp ártatlan vér most bosszúállást kér
Igaz Ábeltől fogva?

Add mellé vadait a földnek, s barmait,
Minden szőrök szálával;
Füveknek magvait, vizeknek habjait
A tenger halaival;

Madarak tollait s a fáknak ágait,
Azoknak levelével.
A szőlőszemeket s apró kövecskéket,
Földnek minden férgével.

Vesd meg, hány Ember holt, s hajok szála hány volt
Ádám Atyánktól fogva?
Hány szempillantás volt, s földre hány csöpp víz folyt,
Világ kezdettől fogva?

Ah, vesd el pennádat, s szegezd bé téntádat,
Mert ezt véghez nem viszed!
De bár megvetnéd is, s számba tehetnéd is
Ezeket: de meghiggyed,

Hogy megfoghatatlanb s megszámlálhatatlanb
Az örökkévalóság.
Örökkévalóság! Örökkévalóság!
Oh, örökkévalóság!