Szentiváni Mihály: A vissz’emlékező

Szerettelek; de sorsom elszakaszta.
Boldog levél te méltó férj ölén;
Egy áldott nő, s reménydús magzat engem
Fölűlemelt a földi bú körén.

Boldog vagyok; de néha álmaim közt,
S a föld-feledte méla perczein,
Egy szende érzelem lágy fájdalommal
Lopózik által szívem húrjain.

És keblemből sohaj kel észrevétlen,
Könyűm megárad, ajkam dalt rezeg,
Titkos merengés, néma vágy borít el,
S üres szivemben ónsúlyt érezek.

Oh, merjem-e ez érzést eltalálni?
Oh, higyjem-e, mit szívem sejteget:
Hogy boldogságom csalfa képzelődés,
Mert, ah, szeretni csak egyszer lehet?

Szentiváni Mihály: Jó keresztény vagyok én

Jó keresztény vagyok én,
Angyalokat hiszek én;
Angyal vagy szép Katiczám,
Hiszi szivem, vallja szám.
Még sem vagyok jó keresztény,
Bálványképet imádok én;
Kökényszemü barna szépem!
Te vagy az én bálványképem.

Buzgó ember vagyok én,
Templomba eljárok én,
Nincs oly innep vasárnap,
Hogy ne lásson ott a pap.
Eljárok én a templomba;
Mert rózsám is eljár oda;
De ha szemem reá akad,
Imádságom meg-megszakad.

Unitáros a hitem,
Egyetlen a kedvesem;
Hogy ha ez egy elhagyna,
Szivem ketté szakadna.
Még sem vagyok unitáros,
Szivem háromnak oltároz:
Isten, haza, szerelmesem,
Szentháromság énelőttem.

Hiszem a feltámadást,
Látjuk siron túl egymást;
Enyim léssz ott Katiczám!
Nem tilt anyád, sem anyám.
A siron túl is, innen is
Szeretlek én, szeress te is.
Ha szívünkben tiszta láng ég,
Szerelmünk megáldja az ég.

Szentiváni Mihály: Dévai varon

Szorult kebellel állok, Déva vára,
Szirt koronája! romjaid felett,
Hol annyi hős – mert küzde hon javára
S szabadságért – rabláncot zörgetett.

Mi bájoló itt a nap rezge fénye!
Alant a völgyen vidor tarka mez
S az agg Maros-víz, Erdély végreménye,
Tettekre híva halkal ömledez.

Törpülni látszik a hegylánc előtted,
Melynek gyomrában a kincs porsalak;
De bágyadatlan lejt a sas fölötted,
S tetődig hatnak csattogánydalak.

S mi bolygó labda ott a föld porában?
Mi csillog apro kőhalmaz közől?
– A gőgös ember földi nagyságában,
S egy cifra város, hol fény özönől.

Botor nép! a hon- s szabadságszerelmet
E váron hitted elfojtandani,
Hol oly hevítő a szabad természet
És oly parányi minden emberi?

Alázd meg Déva büszke sziklavárát,
Szabj a növénynek kénytető szabályt,
Láncold le a nap serkentő sugárát,
Gátold meg a kiáradt habdagályt,

Parancsolj halgatást a fülmiiének,
Eröltesd csúszni a királyi sast,
Vess kényhatárt a lég szabad lehének,
Bird bókolatra a kevély havast:

S ha ezt tehetted, üldözd a szabadság
Szent ihletét s a honfi lángokat,
Az ember porszem, füst a földi nagyság;
De a magasztos szellem égre hat.

1841.

Szentiváni Mihály: Honfi

“Honnak élni, értte halni
Többet-vesztve, szép tökély,”
Szól az ifjú; s öntagadva
Szent hon-érdekeknek él.

Keble olly hő, olly örömdús,
De rózsáit megveti,
Közjóért vi, szól, tesz, áldoz,
S jobb sorsát eltemeti.

Most ő vándor, ős-honában,
Rokonoknál idegen,
Árva, szülék mellett: üldve
Senyved czél s mezőtelen.

Még egyszer föllázad keblén
Keser-édes érzelem,
Elnyomott, de mélyen érzett
A viszonzott szerelem.

Mért e láng, o fásuló szív!
Merre, merre tünde vágy?
Ah, kinek nincs honja, népe,
Mit reménylhet, mire vágy?

Szentiváni Mihály: A szolgalegény

Fáj a szivem, majd meghasad;
Szeretnélek, de nem szabad;
Nem szabad, mert semmim sincsen,
Húsz forint bér minden kincsem.

Ne vesd, hogy én rongyos vagyok,
Vasárnap is szennyes vagyok:
Én egy szegény szolga vagyok;
De lelkemben nincsen mocsok.

Csillag ragyog, holdvilág van,
Ne várj Rózsám! a kapuban;
Mennék, hajh, de aki szolga
Éjjel, nappal sok a dolga.

Zúg a harang vasárnapra,
Nem látsz engem a templomba,
Ám azért ne tarts pogánynak,
Nincs vasárnap a szolgának.

Ebéd után hiába vársz;
Nálam nélkül foly el a tánc;
Táncolj mással, ne várj engem,
Kihálóba kell sietnem.

Segesvári új kalapom
Virág nélkül kell koptatnom;
Pedig volna, aki tenne,
Ha neki is szabad lenne.

Mint az ég gyertya fogyok;
Azt gondolod: beteg vagyok?
Beteg ám a szívem tája,
S annak nincsen patikája.

1840.

Szentiváni Mihály: Székelybánja

Tul a Rikán Sepsi székén,
A kalászos tér közepén,
Egy régi vár omladványa,
Átkos neve Székelybánja.

Bánjad szegény székely nemzet,
Hogy szeretted nemzetedet!
Nem kimélted értte véred,
S hőstettedért gúny a béred.

Bánjad szegény székely nemzet,
Hogy jogodat védelmezted!
Csak új csorbát ejtél rajta,
Többet, mint kivont kardodba.

Szegény székely nép bánkódjál,
Hogy panasznak fület nyitál!
Megcsonkázták orrod, füled,
S hazatéréi mint kisértet.

Szegény székely nép bánkódjál,
Hogy vitézül feltámadtál!
Saját földed közepére
Emlék épült szégyenére.

De hol van ma a büszke vár?
Porrá omlott helye is már.
A székely nép széllyelhányta;
Mert támadását – nem bánta.

Szentiváni Mihály: Firtosalyi

Az én hazám Firtos alatt Énlaka;
Ott fehérlik Rózsámnak is szűk laka.
A határunk silány, kopár, kőverem;
De falunkban sok szép virágszál terem.

Firtosi szirt alján forrás csörgedez:
Az én szívem, Rózsám! érted epedez.
Kristálytiszták a forrásnak habjai,
Mint szivemnek érted égő lángjai.

Székely szabad nép lakozza falunkot,
Nincs főnemes, nincsen úr, sem zsellér ott.
Első ember, a pap után, a ki jó,
S legjobb ember Énlakában nagyapó.

Székelyföldön nincs a lánynak jószága;
Jószág neki szépsége, és jósága.
Édes Rózsám! Te szép is vagy, jó is vagy,
S Énlakán, és világszerte gazdag vagy.

Fagyos szél fú Firtos hármos homlokán;
Mécs pisladoz barna babám ablakán:
Süvölts oh szél! légy sötét oh éjszaka!
Vezércsillag nekem babám ablaka.

Drága arany fekszik Firtos hegyében:
Drágább arany lakik a hegy tövében,
Turkáljon a kinek tetszik aranyér[t]:
Veled Rózsám! semmi arany föl nem ér.

Messze látszik kerek erdőd Énlaka
Szép rózsámnak híre messzebb elhata.
Hadd terjedjen az ő híre messzire,
Szomszédlegény viszi attól esküre.

Ne búsulj, hogy sovány falunk határa;
Isten után áldás vár a munkára.
Meg él a ki egymást híven szereti,
A szabadság szegénységünk enyhiti.

Szentiváni Mihály: Kis lány búja

Öntsed, öntsed könyjeid, oh,
Bús szemem!
Nincs olly bánat a világon,
Mint nekem.

Volt egy kedves kis madarkám,
Oh, de szép!
Mult tavasszal fogta még a
Csalfa lép.

Szárnya tarka, lába piros,
Mint a meggy,
Sárga orra, és alatta
Barna begy.

Pallócskáin játszadozva
Szökdécselt,
Zöld rostélyi közt gyügyögve
Énekelt.

Énekelve monda nékem
Jó reggelt,
Tenyeremből csipdesődve
Eddegelt.

Ah, s e kedves kis madarka
Meghala;
Pedig nékem több barátom
Nem vala.

Két orczámat sűrü könnyem
Áztatja;
Most tudom csak: millyen a szív
Bánatja?

Nem kell nékem a játék; mert
Búsulok;
Nem kell étel, álom; mert én
Meghalok.

Rád ruházom bubarongyim,
Kis halott!
Virágtáblám közepében
Lesz sírod.

A virágok szebbjeit le-
Szaggatom;
S koszorúba sírod föli
Aggatom.

Testem lészen gödrödön a
Sírhalom;
Mert az élet nékem immár
Únalom.

Szentiváni Mihály: A menyekző

Temetni gyűlt talán
E tarka népsereg?
Derű bár arczokon
Szemökbül köny pereg.

Ha szem találkozik,
S barát barátnak szól,
A köny megáradott
Patak gyanánt, omól.

O, nem temetkezés,
Menyekző készül itt;
Nézd ott a vőlegényt,
Az ötvenévü fit.

Rőt arcza lángvörös,
A sanda szem hogy ég!
És bennök epeszín
Sötét féltékenység.

Öröm- s bor-ittason
Szerelmi szót gagyog,
És kurta lábain
Násztánczra gombolyog.

Jobbján a bús ara,
Mint rózsa völgy ölén,
Szép, ifju, kellemes,
Szelíd, jó, csak — szegény.

Ott áll, mintegy halott,
öltözve fényesen;
Nem lát, nem hall, nem ért;
Nem élve, s halva sem.

Az élet-tölt szemek
Aléltan forganak,
És, mintha fénytelen,
A porban nyugszanak.

Ott, hogy ne lássa meg
Kedvesse búkönyét,
Ki bolyg, mint éji rém,
Őrülten szerteszét:

És még is látja őt,
A porban, s mindenütt;
És hallja lágy szavát,
A hárfa-zengzetüt.

De megfagy érzete,
Látván a zord atyát,
Ki sarlott vagyonért
Eladta magzatát.

Pokolnál jobb jövőt
Ki vél e frigy után?
Vadállat tenne-e
Illy szörnyet fajzatán?